Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROPAGOWANIE PAŃSTWA PRAWNEGO I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 2 . POPULARYZACJA WIEDZY PRAWNEJ, ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ, A TAKŻE UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY DLA SPOŁECZEŃSTWA, 3 . ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 4 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, W TYM POMOC PRAWNA OSOBOM FIZYCZNYM, ORGANIZACJOM, STOWARZYSZENIOM I FUNDACJOM NON PROFIT, 5 . UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI, 6 .WSPARCIE OSÓB O0c03aĘTYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, UBÓSTWEM, 7 .MONITORING I KONTROLA STANOWIENIA PRAWA, 8 .MONITORING I KONTROLA FUNKCJONOWANIA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI, 9 .MONITORING I KONTROLA FUNKCJONOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, 10 .MONITORING I KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANIA PRAWA PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE, 11 .MONITORING I KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ORAZ RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA SRODKÓW PUBLICZNYCH, 12 .INICJATYWY EDUKACYJNE, ARTYSTYCZNE, BADAWCZE I WYDAWNICZE, 13 .DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB RYNKU PRACY.

Dane naszego OPP: