Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

II. CELE STATUTOWE: 1 ) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 2 ) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 3 ) Prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego ośrodków nauki oraz transportu wyników prac naukowych do gospodarki krajowej i na eksport; 4 ) Promowanie innowacyjności wraz z pozyskaniem wparcia finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji; 5 ) Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych nauki; 6 \) Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów z funduszy unijnych; 7 ) Pomoc przedsiębiorcom prowadzącym badania nad nowymi technologiami chcącym wdrażać i stosować nowe technologie; 8 ) Współpraca międzynarodowa; 9 ) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10 ) Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) ze szczególnym uwzględnieniem ekologii; 11 ) Wspieranie inicjatyw mających na celu promocję produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych; 12 ) Popularyzacja działalności opartej o e-usługi; 13 ) Prowadzenie i wspieranie działań służących wydobywaniu surowców naturalnych (w tym gaz z łupków); 14 ) Promowanie i wspomaganie przedsiębiorczości, zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju, a także w odniesieniu do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy.

Dane naszego OPP: