Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności: 1 - tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, 2 - przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 3 - ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia dzieci oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, 4 - upowszechnianie prorodzinnego środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, 5 - upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Dane naszego OPP: