Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wpieranie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultur i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja woluntariatu, pomoc Polakom i Polonii za granicą , działałność na rzecz rodziny ,macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania, ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dane naszego OPP: