Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, wyrównywanie ich szans edukacyjnych, 2 . prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 3 . działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i człowieka; 4 . popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, 5 . organizowanie i prowadzenie działalności nakierowanej na wszechstronną pomoc osobom, rodzinom, grupom społecznym i społecznościom lokalnym w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych, dostępu do zdobyczy społeczeństwa obywatelskiego i pełnej samorealizacji, 6 . prowadzenie zajęć kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 7 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 8 . popieranie wszechstronnego i równo prawnego rozwoju obywatelskiego społeczeństwa polskiego, 9 . ochrona zdrowia i pomoc społeczna , 10 . ochrona dóbr kultury i tradycji w różnych środowiskach , 11 . prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ekologii .

Dane naszego OPP: