Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest działalność i zadania związane ze strefą działań publicznych w rozumieniu prawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwijanie i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oświaty i wychowania. Cała prowadzona działalność służy realizacji celów statutowych i cały dochód przeznacza się na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, oświaty i wychowania. Promowanie działalności pożytku publicznego oraz zadań związanych ze sferą działań publicznych na rzecz ogółu społeczności oraz członków i sympatyków stowarzyszenia, w następującym zakresie: a/ organizowania, rozwijania, propagowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki ręcznej, b- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, c- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, d/ ochrony i promocji zdrowia, e- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, f/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, g- porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, h- kultury, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, i/ promocji i organizacji wolontariatu, j- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: