Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Dążenie do integralnego rozwoju w społeczeństwie obywatelskim osób niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych. 2 ) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych, w tym niepełnosprawnych uzależnionych, bezrobotnych, niezaradnych życiowo i innych. 3 ) Działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. 4 ) Działalność charytatywna. 5 \) Ochrona i promocja zdrowia. 6 ) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 7 ) Działalność na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. 8 ) Działalność na rzecz osób po 50 roku życia. 9 ) Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej. 10 ) Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. 11 ) Działalność na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. 12 ) Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktyki prozdrowotnej. 13 ) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 14 ) Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: