Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest poprawa sytuacji życiowej, zdrowotnej, i materialnej osób szczególnie tego potrzebujących, w tym: 1 . dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej; 2 . rodziców samotnie wychowujących dzieci; 3 . dzieci chorych i niepełnosprawnych; 4 . innych osób oraz rodzin wielodzietnych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w tym ofiarom przemocy; 5 . ofiar klęsk żywiołowych; 6 . ograniczenie szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających zakłady karne, 7 . prawidłową organizację wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych przez Kodeks Karny z 1998 roku, 8 . pomoc w przezwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wolności, 9 . organizowanie środowisk lokalnych do realizacji i koordynacji działań postpenitencjarnych.

Dane naszego OPP: