Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podstawowym celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych służących upowszechnieniu nowych mediów i technologii informacyjno- komunikacyjnych w działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz w życiu codziennym. 2 . W szczególności do celów Fundacji należy: 1 . Integrowanie środowiska lokalnego wokół wartości kulturalnych i propagowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. 2 . Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. 3 . Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 4 . 0źukacja społeczeństwa lokalnego do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury. 5 . Edukacja filmowa, medialna, informacyjna oraz w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. 6 . Promocja miasta Lublin. 7 . Promocja i organizacja wolontariatu. 8 . Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzgl 9 dnieniem lokalnego kolorytu ziemi lubelskiej. 9 . Upowszechnianie równego dostępu do kultury, nowych mediów i technologii oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem. 10 . Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 11 . Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w pkt 1-32 . 12 . Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 13 . Upowszechnienie nowoczesnych metod edukacji w zakresie wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury oraz prawidłowego wykorzystywania nowych technologii. 14 . Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności i współpracy młodzieży. 15 . Kształcenie i promocja postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dane naszego OPP: