Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom, 2 ) prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży, 3 ) działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy pkt 1-32 , 4 ) działalność charytatywna, 5 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 6 ) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Dane naszego OPP: