Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, b) pomoc osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobami, c\) upowszechnienie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, d\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, e\) ochrona i promocja zdrowia, f) działalność oświatowa i wychowawcza, g) działalność kulturalna, h) ochrona środowiska, i) działalność dobroczynna, j\) promocja i organizowanie wolontariatu, k) rozwój przedsiębiorczości.

Dane naszego OPP: