Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: 1 ) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom 2 ) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, 3 ) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji 4 ) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Dane naszego OPP: