Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Prowadzenie działalności społecznie użytecznej. 2 . Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia. 3 . Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego. 4 . Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie. 5 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 6 . Upowszechnianie i ochrona praw dziecka. 7 . Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym. 8 . Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych. 9 . Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego statusu praw kobiet i mężczyzn. 10 . Działalność na rzecz mniejszości. 11 . Działalność charytatywna. 12 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie. 13 . Promocja i organizacja wolontariatu. 14 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne. 15 . Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. 16 . Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 17 . Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody. 18 . Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę. 19 . Pogłębianie i promowanie kultury i nauki. 20 . Wspieranie rozwoju kultury i nauki. 21 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 22 . Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych oraz prospołecznych. 23 . Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 24 . Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 25 . Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa. 26 . Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej. 27 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 28 . Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

Dane naszego OPP: