Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

TP ALAUDA zabiega o ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bioróżnorodności, aktywizuje postawy proekologiczne społeczeństwa, działa na rzecz rozwoju lokalnej kultury i turystyki ekologicznej oraz wspiera działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju za pomocą: 1 ) opracowania oraz wdrażania projektów związanych z ochroną siedlisk i gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zachowania bioróżnorodności; 2 ) wspierania oraz prowadzenia badań mających na celu poznanie zasobów przyrodniczych oraz aktywną ich ochronę; 3 ) działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze; 4 ) współpracy w typowaniu i opiniowaniu terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo oraz podejmowaniu kroków dla zapewnienia należytej ich ochrony; 5 ) dążenia do integracji problematyki ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego wg zasad zrównoważonego rozwoju; 6 ) podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozwój edukacji przyrodniczej; 7 ) inicjowania, wspierania i organizacji przyjaznych środowisku zachowań i działań proekologicznych; 8 ) współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością proekologiczną oraz tworzenia platformy współpracy z nimi na płaszczyźnie międzynarodowej, krajowej lub regionalnej; 9 ) integracji społeczeństwa wokół zagadnień z zakresu ochrony przyrody; 10 ) organizacji turystyki promującej walory przyrodnicze regionu, województwa i kraju; 11 ) organizacji szkoleń, kolokwiów, konferencji, paneli, seminariów o zasięgu lokalnym, międzynarodowym lub krajowym; 12 ) wydawania publikacji służących realizacji celów statutowych Towarzystwa.

Dane naszego OPP: