Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców Łodzi i osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego; 2 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wśród mieszkańców Łodzi i osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego; 3 . prowadzenie działalności sportowej w ramach istniejących sekcji; 4 . organizowanie oraz stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków dla krzewienia kul0449tury fizycznej i rozwoju różnych dziedzin sportu wśród mieszkańców Łodzi i osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego; 5 . rozwijanie różnych form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Łodzi i osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkie-go; 6 . uzyskiwanie środków materialnych potrzebnych do rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Łodzi i wo-jewództwa łódzkiego; 7 . rozwijanie sportu wyczynowego wśród mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego; 8 . powodowanie aktywności i kształtowanie poczucie współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu i środowiska; 9 . działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 10 . działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży o trudnej sytuacji życiowej; 11 . działanie na rzecz organizacji wolontariatu; 12 . przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowi-sku młodzieży uczącej się; 13 . dbanie o: a. odpowiednio wysoki poziom moralny i sportowy członków Klubu, b. zabezpieczanie i odpowiednie wykorzystywanie obiektów sportowych i sprzętu.

Dane naszego OPP: