Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 ) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4 ) działalność charytatywna; 5 ) działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6 ) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7 ) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 8 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 9 ) działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 10 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 12 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 13 ) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 14 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15 ) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 16 ) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; 17 ) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 18 ) działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 19 ) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20 ) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 21 ) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego; 22 ) działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 23 ) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 24 ) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; 25 ) działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 26 ) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 27 ) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 28 ) działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; 29 ) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 30 ) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 31 ) działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 32 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 33 ) działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 34 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.

Dane naszego OPP: