Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym 0dnku Żywności w Olsztynie jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej 0dnku Żywności są zadania ze sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PPiW w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b) działalności charytatywnej; c\) ochrony i promocji zdrowia; d) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; g) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; h\) promocji i organizacji wolontariatu; i) oraz działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w paragrafie 8 statutu.

Dane naszego OPP: