Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32 powyżej
34) dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka,
35) organizowanie i wspieranie wszelkich form
pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
36) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
37) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
38) organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom.

Dane naszego OPP: