Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku jest wspieranie rozwoju transplantacji szpiku oraz doskonalenia metod leczenia chorób krwi poprzez: a. rozwój bazy materialnej, w tym pokrywanie kosztów remontów Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, b. finansowanie zakupu sprzętu, aparatury medycznej, leków oraz kosztów badań osób fizycznych, związanych z leczeniem chorób krwi i transplantologią, c. wspieranie doskonalenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i innych związanych z hematologią poprzez: 0000 fundowanie stypendiów naukowych, 0000 organizowanie i finansowanie stażów naukowych w kraju i za granicą, 0000 organizowanie i finansowanie sympozjów i konferencji naukowych, 0000 prowadzenia działalności informacyjnej z zakresu hematologii i nauk pokrewnych, 0000 zwrot kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji, takich jak koszty studiów i innych form dokształcania, szkoleń, sympozjów, konferencji d. prowadzenie i finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią.

Dane naszego OPP: