Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) praca na rzecz formowania młodzieży i stwarzania jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego b) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, c) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, e\) promocja i organizacja wolontariatu, f) działalność charytatywna, g\) ochrona i promocja zdrowia, h\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, j) organizacja działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, k\) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej, l) działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

Dane naszego OPP: