Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA,JEGO WIELOSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ , A W SZCZEGÓLNOŚCI; 1 .Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, 2 .Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, sportu, zachowań proekologicznych, 3 . Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych , komunikacyjnych i przestępstw. 4 . Upowszechnianie prorodzinnego środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej ) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. 5 . Upowszechnianie i ochrona praw człowieka , swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego.

Dane naszego OPP: