Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b. działalność terapeutyczna, c. działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji, d. działalność charytatywna, e. promocja i organizacja wolontariatu, f. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, g. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, i. działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań, j. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, k. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, l. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, m. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: