Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- inicjowania, wspierania i prowadzenia działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności; - pomocy żywnościowej dla osób i rodzin najuboższych; - walki z wykluczeniem społecznym; - działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej dotyczącej celów działania fundacji; - pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem: osób bezrobotnych, osób zagrożonych patologiami społecznymi, oraz ofiar: katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą; - aktywizacji zawodowej osób podejmujących pracę zawodową - wyszukiwania miejsc pracy, pozyskiwania i udostępniania pracowników; - przeciwdziałania patologiom społecznym przez aktywne formy wychowania i wypoczynku młodzieży i dzieci; - promocji idei wolontariatu oraz organizacji działalności wolontariackiej, rozwijania kontaktów i współpracy w społeczeństwie i między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem świadomości obywatelskiej oraz współpracy między organizacjami społecznymi w Polsce i za granicą; - edukacji zdrowotnej oraz pozostałej działalności w zakresie

Dane naszego OPP: