Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /w tym osób niepełnosprawnych-, b- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c/ wspierania rozwoju, promocji turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży -w tym osób niepełnosprawnych-, d/ ochrony i promocji zdrowia, e- wspierania oświaty, edukacji i wychowania -w tym osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów o utrudnionym dostępie do oświaty, edukacji-, f- przeciwdziałania patologiom społecznym(alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia) i chorobom cywilizacyjnym przez sport, wypoczynek, rekreację i turystykę, g- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, h- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych j- wspierania i rozwoju ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego k/ rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego l- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i integracji międzypokoleniowej ł- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP: