Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 ) działalności charytatywnej, 3 \) ochrony i promocji zdrowia, 4 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7 ) przeciwdziałania patologiom społecznym, 8 \) promocji i organizacji wolontariatu, 9 ) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie \(Dz. U z 2003 r. nr 96 , poz. 873 z późn. zm.) w zakresie określonym celami określonymi powyżej w pkt. od 1 do 8 .

Dane naszego OPP: