Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

7 . Cele statutowe Fundacji: 0000 Działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 0000 Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania i przestrzegania ich praw. 0000 Zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętarni. 0000 Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt. 0000 Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym. 0000 Objęcie ochroną i otoczenie opieką wszystkich zwierząt wymagających stale lub przejściowo opieki i ochrony. 0000 Współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt 0000 Upowszechnianie wiedzy o prawach zwierząt. 0000 Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji oraz właściwymi instytucjami. 0000 Propagowanie edukacji ekologicznej, w szczególności pro zwierzęcej. 0000 Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska. 0000 Działanie na rzecz bezpieczeństwa ludności zagrożonej atakiem dzikich i niebezpiecznych zwierząt. 0000 Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt. 0000 Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt, ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych, schronisk dla zwierząt oraz pomoc w ich organizowaniu, zakładaniu i prowadzeniu przez inne podmioty.

Dane naszego OPP: