Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: a. wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, b. rozpowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska, c. rozwijanie wiedzy i umiejętności multimedialnych młodzieży oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy, d. rozwijanie kulturalnych i turystycznych zainteresowań młodzieży, e. zapewnienie szczególnej opieki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, f. promowanie artystycznej działalności młodzieży, g. promowanie zdrowego stylu życia i sportu, h. krzewienie kultury i tradycji leśnej, i. pomoc w samokształceniu nauczycieli, j. pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, k. propagowanie wśród młodzieży działalności i wiedzy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, l. rozwijanie i wspieranie samorządności wśród młodzieży Technikum Leśnego, m. pomoc szkole w zapewnieniu jak najlepszej bazy dydaktycznej i wychowawczej w jej obiektach, n. pomoc szkole w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, o. nawiązywanie współpracy ze szkołami leśnymi w Unii Europejskiej.

Dane naszego OPP: