Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. 2 . Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 3 . Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 4 . Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły i innych szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 5 . Organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem tworzenia różnych sekcji sportowo - ćwiczeniowych. 6 . Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 7 . Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu. 8 . Organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów wypoczynkowych, letnich i zimowych oraz rekreacyjnych i sportowych. 9 . Przeciwdziałanie anormalnym i destruktywnym zjawiskom w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym jak narkomani, alkoholizmowi oraz przestępczości. 10 . Kształtowanie postaw pro społecznych dzieci i młodzieży oraz wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka.

Dane naszego OPP: