Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wszechstronne realizowanie, propagowanie i popieranie idei oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kultury i sztuki, w tym także kultury fizycznej, w szczególności wśród młodzieży oraz osób chorych. W szczególności do celów Fundacji należy: a. wspieranie twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych; b. propagowanie zdrowego stylu życia; c. współpraca kulturalno-oświatowa ze szkołami i placówkami artystycznymi; d. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych; e. organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, jak również szkoleń, prelekcji i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw; f. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych; g. fundowanie nagród i stypendiów w szczególności dla osób uzdolnionych; h. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży; i. finansowanie i realizacja inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych lub placówek pomocy społecznej; j. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego; k. upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, wiedzy o chorobach przede wszystkim tych spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi i społecznymi, informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania; l. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym; m. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych; n. inna pomoc finansowa i rzeczowa.

Dane naszego OPP: