Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 ) świadczenie pomocy społecznej, w szczególności pomocy osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu; 2 ) świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności zmniejszanie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy wsią a miastem; 4 ) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym wynikającym z wieku, niepełnosprawności, stopnia wykształcenia, sytuacji materialnej, bezrobocia lub patologii społecznych.

Dane naszego OPP: