Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia osób chorych, niepełnosprawnych, w szczególności dzieci, między innymi poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin; 2 ) działalności charytatywnej; 3 ) działania na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej; 4 \) ochrony i promocji zdrowia; 5 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 7 ) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 10 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 11 \) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; 12 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13 ) przeciwdziałania patologiom społecznym; 14 ) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 15 ) ratownictwa i ochrony ludności; 16 \) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 17 ) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 18 \) promocji i organizacji wolontariatu;

Dane naszego OPP: