Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

9 . Celami statutowymi Fundacji są: - wspieranie finansowe, rzeczowe osób, w szczególności chorych dzieci i ich rodzin - wymagających pomocy medycznej w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym; - niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym , upośledzonym, chorym, potrzebującym pomocy medycznej i psychologicznej; - promocja i organizacja wolontariatu; - organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych; - współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej; - promocja i organizacja akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz fundacji; - organizowanie zbiórek publicznych; - organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu - radio, telewizja, prasa i portale internetowe; - zakup leków, środków i sprzętu medycznego, urządzeń, żywności oraz innych materiałów pomocniczych i nieodpłatne przekazywanie ich osobom dotkniętym nieuleczalnymi i przewlekłymi chorobami w szczególności dzieciom i ich rodzinom.

Dane naszego OPP: