Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

. Celami Fundacji są: a) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; b\) promocja i organizacja wolontariatu; c) wspieranie działalności charytatywnej; d) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; f\) ochrona i promocja zdrowia; g) pomoc osobom niepełnosprawnym; h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; i) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; j) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; k) propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; l\) promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; m\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; n) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; o) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; p\) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; q\) promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: