Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Spółka bierze czynny udział według myśli ewangelickiej w pracy diakonijnej, która jest świadectwem Kościoła Ewangelickiego i jest wyrazem chrześcijańskiej miłości bliźniego. Cel działania spółki to a. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym b. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy c. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239 j.t. ze zm.\) w zakresie określonym w pkt 1-32 a art. 4 ust. 1 ww. ustawy d. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych e. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości f. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dane naszego OPP: