Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

JEDYNYM CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W SFERZE ZADAŃ PUBLICZNYCH, W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: 1 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LU0011 FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ART. 4 UST. 1 PKT 1-23 USTAWY; 2 . DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; 3 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 4 . DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 5 . NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE; ORAZ 6 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

Dane naszego OPP: