Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja realizuje następujące cele: 1 . 0ddanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji społecznych i kulturowych, kształcenia pozaformalnego oraz dobrych praktyk i rozwiązań społecznych; 2 . Działanie na rzecz promocji i organizacji społecznego zaangażowania biznesu, społecznego inwestowania, filantropii i profesjonalnego wolontariatu; 3 . Działanie na rzecz kultury, sztuki, edukacji, nauki i dziedzictwa narodowego Polski, w kraju i poza jego granicami; 4 . Wsparcie merytoryczne, rzeczowe, organizacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących działalność pożytku publicznego; 5 . Działanie na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; 6 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów, współpracy, wymiany umiejętności i poglądów między społeczeństwami, narodami i obywatelami; 7 . Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 8 . Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, postaw aktywnego uczestnictwa w demokracji, życiu społecznym i politycznym oraz rozwoju przedsiębiorczości; 9 . Działanie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej, promocji zatrudnienia oraz polityki społecznej; 10 . Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: