Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności: a) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, b) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, c) ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, d\) pomoc dzieciom- ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw, e) inicjowanie i upowszechnianie kultury, pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, f) zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej ( instytucjonalnej \) opieki nad dzieckiem, g) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, h) wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, i) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich ; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskich dzieci.

Dane naszego OPP: