Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Propagowanie wiedzy o rzeczywistości i kulturach innych krajów, 2 . Uwrażliwianie społeczeństwa polskiego na problemy krajów rozwijających się oraz zależności wynikające z postępujących procesów globalizacji, 3 . Zmniejszanie różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów najsłabiej rozwiniętych (zwłaszcza w następujących dziedzinach życia: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska), 4 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję i otwartość wobec przedstawicieli innych kultur, 5 . Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska w innych krajach, w tym głównie najsłabiej rozwiniętych, 6 .Budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora pozarządowego, rządowego oraz przedsiębiorcami z Polski i innych krajów, 7 . Propagowanie wiedzy o problematyce migracji w Polsce i w Unii Europejskiej, 8 . Promowanie idei wolontariatu.

Dane naszego OPP: