Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja wykonuje zadania w zakresie: 1 ) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) działalności charytatywnej; 3 \) ochrony i promocji zdrowia; 4 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6 ) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 7 ) krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży; 8 \) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 9 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 10 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 11 ) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 12 \) promocji i organizacji wolontariatu; 13 ) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty; 14 ) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Dane naszego OPP: