Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie przedszkola i szkół niepublicznych, 2 ) działanie mające na celu troskę o równe szanse w edukacji skierowane na rzecz mieszkańców miasta i okolicy, 3 ) wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczych i kulturalnych przedszkola i szkół, 4 ) promocja przedszkola i szkół w środowisku, 5 ) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju przedszkola i szkół oraz środowiska lokalnego, 6 ) prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia wychowanków przedszkola i szkół, 7 ) propagowanie zasad tolerancji i otwartości na wielokulturowość, 8 ) wspieranie działań przedszkola i szkół, zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych, społecznych, kulturalnych i prozdrowotnych wychowanków, 9 ) działalność charytatywna na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci, 10 ) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych do realizacji celów statutowych.

Dane naszego OPP: