Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu: 1 . Prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w dziedzinie ludzkiej płciowości. 2 . Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie profilaktyki zintegrowanej zachowań problemowych młodzieży i osób niepełnosprawnych takich jak: uzależnienia od środków psychoaktywnych i alkoholu, przemoc i agresja, ryzykowne zachowania seksualne. 3 . Świadczenie wszechstronnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, zwłaszcza młodzieży i osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich. 4 . Działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. 5 . Przygotowanie i prowadzenie programów profilaktyki zintegrowanej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. 6 . Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej. 7 . Tworzenie warunków do rozwoju i pomocy w formie organizowania szkoleń, sympozjów, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty, kultury poświęconych tematyce rodzinnej, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań seksualnych. 8 . Upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki budowania trwałej rodziny, umacniania więzi i rozwiązywania konfliktów. 9 . Prowadzenie działalności na rzecz instytucji i organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, sportowa, organizacyjna w zakresie zgodnym z celami Fundacji

Dane naszego OPP: