Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.\). 2 . Działalność operacyjna obejmująca zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt- finansowana ze środków publicznych, realizowana poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez OSP. 3 . Współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 4 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi. 5 . Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. 6 . Promocja i upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców. 7 . Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury, oświaty, prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych. 8 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej, działanie na rzecz integracji społecznej, organizowanie imprez integrujących środowisko. 9 . Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10 . Okazjonalne organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. 11 . Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 12 . Działania na rzecz ochrony środowiska. 13 . Rozwijanie i prowadzenie wśród dzieci i młodzieży działalności w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: