Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

• ochrona i promocja zdrowia, - rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, • wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, - wspieranie działalności dobroczynnej, • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, - wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, - pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, - wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - pomoc społeczna, • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, - wspieranie osób niepełnosprawnych, - działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, - integracja i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - wypoczynek dzieci i młodzieży, • turystyka i krajoznawstwo, • organizacja wolontariatu, • pomoc Polonii, - działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, • promocja Polski, - działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: