Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 ) działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 3 ) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, 4 ) działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych, 6 ) ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, 7 \) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, 9 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, 10 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób niepełnosprawnych, 11 ) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, 12 ) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży, 13 ) rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, 14 ) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: