Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami stowarzyszenia są : 8 . Celami Stowarzyszenia są: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych), - opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym, • ochrona i promocja zdrowia, - przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapewnienie schronienia, opieki medycznej, psychologicznej, materialnej i prawnej, - opieka nad dziećmi, organizacja zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, - edukacja i szkolenia służące promocji zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych, • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, - działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: