Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja powołana została w celu: 1 . prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia ludzi, w szczególności prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym; 2 . udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 3 . pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych; 4 . promowania młodych uzdolnionych ludzi i wybitnych osiągnięć sportowych i twórczych na terenie Ziemi Złotowskiej; 5 . działanie na rzecz wspierania dialogu społecznego, współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi, a także upowszechnianie i ochrona praw człowieka, samorządności i wychowania obywatelskiego dzieci; 6 . poprawy jakości warunków życia dziecka, zdrowego i niepełnosprawnego, jego wielostronnego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a w szczególności: przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki i łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci; 7 . działania na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży; 8 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9 . promocja i organizacja wolontariatu; 10 . przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: