Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) STWARZANIE WARUNKÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ PRZEZ CZŁONKÓW AEROKLU0c068; 2 ) SZKOLENIE LOTNICZE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI LOTNICZYCH; 3 ) UDZIAŁ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM W SPORCIE LOTNICZYM; 4 ) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I DOBRYCH PRAKTYK W LOTNICTWIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO; 5 ) INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOTNICZEGO I SYMPATYKÓW LOTNICTWA; 6 \) PROMOCJA LOTNICTWA; 7 \) WSPIERANIE ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE SPORTU LOTNICZEGO; 8 \) WSPIERANIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOTNICZEJ; 9 ) REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW AEROKLU0c068 WOBEC WŁADZ, INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH; 10 ) DZIAŁANIE NA RZECZ UŁATWIEŃ W LOTNICTWIE; 11 ) PIELĘGNOWANIE NARODOWYCH TRADYCJI LOTNICZYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI, JAKO CZYNNIKA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 12 \) PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W LOTNICTWIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓ0011 POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LU0011 ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 13 \) PODEJMOWANIE ORAZ WSPIERANIE INICJATYW SZKOLENIA, EDUKACJI, WYCHOWANIA, KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI POWIĄZANYCH Z LOTNICTWEM I MODELARSTWEM LOTNICZYM; 14 ) WSPOMAGANIE ROZWOJU TECHNIKI LOTNICZEJ, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W LOTNICTWIE ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ; 15 ) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, DZIAŁANIE NA RZECZ RATOWNICTWA, OCHRONY LUDNOŚCI, POMOCY OFIAROM KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH; 16 ) SZKOLENIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW AEROKLU0c068 I INNYCH ORGANIZACJI NA POTRZEBY WŁASNE, LOTNICTWA PAŃSTWOWEGO, TRANSPORTU LOTNICZEGO I RATOWNICTWA; 17 ) PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU W DZIAŁALNOŚCI LOTNICZEJ.

Dane naszego OPP: