Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ochrona godności i integralności dziecka z autyzmem oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci z autyzmem; Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem; Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku - domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin; Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem; Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej; Propagowanie wiedzy o autyzmie; Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z autyzmem; 0źukacja społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z autyzmem; Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom dzieci z autyzmem i osobom z autyzmem umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i dzieci z autyzmem, jak i osób za autyzmem; Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

Dane naszego OPP: