Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: a\)Inspirowania, aktywizowania i integrowania uczniów na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły. b)Wspierania aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży, umożliwiania im rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Dbanie o rozwój twórczy. c)Dokumentowania i popularyzowania dorobku szkoły, kultywowania tradycji oświatowych i kulturalnych szkoły. d)Kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej, poznawania dóbr kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych. e)Kształtowania postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z regionalnymi ośrodkami kultury. f)Inicjowania działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego. g\)Wspierania rodziny w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego dziecka. h)Stwarzania możliwości rozwoju zawodowego młodzieży. i)Integrowania i aktywizowania społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży. j)Propagowania aktywnego i twórczego spędzania czasu w Ośrodku Szkolnym jak i czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspierania ich rozwoju psychofizycznego i sportowego. k\)Popularyzowania wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności. l)Inicjowania i organizowania ofiarności publicznej.

Dane naszego OPP: