Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego: Gminnego Skansenu Maszyn Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych oraz Regionu Lubuskiego, Regionu Kozła, a w szczególności wiosek Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia mieszkańców wiosek. 2 . W celu realizacji celów działalności Stowarzyszenia, w ramach dostępnych środków, Stowarzyszenie będzie prowadzić zadania na następujących polach: 1 \) ochrony dziedzictwa kulturowego- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, folkloru i tradycji, 2 ) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych dla niej spraw, 3 ) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży , 4 ) działalności edukacyjnej, 5 ) działalności promocyjnej i informacyjnej, 6 \) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 7 ) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 8 ) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 9 ) działań wspomagających rozwój demokracji, 10 \) upowszechnianie wolontariatu.

Dane naszego OPP: